Slovensky English Google : Internet klasarch.truni.sk  

PRACOVNÍCI KATEDRY
(Akademický rok 2005/2006)

Vedúca: doc. PhDr. Klára Kuzmová, CSc.
Zástupkyňa vedúcej katedry: Prof. PhDr. Mária Novotná, DrSc.
Katedrový študijný poradca: Mgr. Juraj Žembera
Odb.adm.pracovníčka: Jana Bachratá
 
Profesori: Prof. Dr. Werner Jobst
Prof. PhDr. Mária Novotná, DrSc.
 
Docenti: doc. PhDr. Marie Dufková, CSc.
doc. PhDr. Klára Kuzmová, CSc.
 
Odborní asistenti: PhDr. Ľubomír Novotný
PhDr. Vladimír Varsik, CSc.
Mgr. Pavol Hnila
Mgr. Juraj Žembera

Prof. Dr. Werner Jobst

Garant bakalárskeho a magisterského štúdia klasickej archeológie na TU. Medzinárodne známa a uznávaná vedecká osobnosť v oblasti bádania klasickej a rímskoprovinciálnej archeológie, spoluorganizátor a riešiteľ viacerých medzinárodných projektov o i. "Jantárová cesta", "Roma sul Danubio. Da Aquileia a Carnuntum lungo la via dell´ambra" s výstupmi vo forme medzinárodných sympózií, publikácií a výstav. Je iniciátorom odborných a vedeckých kontaktov medzi slovenskými a rakúskymi archeológmi. Okrem významného prínosu v prednáškovej činnosti treba vyzdvihnúť jeho ústretovosť pri zadávaní tém diplomových prác poslucháčom, aj poskytovaním materiálu z výskumov v Rakúsku, osobitne z Carnunta. Prednášky v nemeckom a anglickom jazyku striedajú témy z umenia antického Grécka, Ríma a rímskych provincií. Mimoriadne bohatá je jeho vedeckovýskumná a publikačná činnosť s veľkým počtom monografií, štúdií, článkov a recenzií. Z monografií uvádzame napr.: Die römischen Fibeln aus Lauriacum (1975), Römische Mosaiken in Salzburg (1982), Das antike Stadtviertel bei Schloß Petronell (1990), Istanbul. Das große byzantinische Palastmosaik (1997), Carnuntum. Führer (1998), Das Heidentor von Carnuntum (2001).

Prof. PhDr. Mária Novotná, DrSc.

Popredná odborníčka na problematiku európskej doby bronzovej. Autorka monografií Die Bronzehortfunde in der Slowakei (Bratislava 1970), Die Äxte und Beile in der Slowakei (München 1970), Die Nadeln in der Slowakei (München 1980), Halsringe und Diademe in der Slowakei (München 1984), Die Bronzegefässe in der Slowakei (Stuttgart 1991), Svedectvá predkov (Martin 1994), vysokoškolských skrípt Minojská a mykénska civilizácia (Bratislava 1983), Etruskovia (Bratislava 1984), a Skýti (spoluator B. Novotný, Bratislava 1990, 1995), Die Fibeln in der Slowakei (Stuttgart 2001) a početných štúdií v renomovaných vedeckých periodikách a zborníkoch. Na katedre klasickej archeológie FF TU prednáša v súčasnosti Náčrt pravekého vývoja, Staroveké dejiny a archeológiu okrajových oblastí antického sveta.

doc. PhDr. Marie Dufková, CSc.

Odborníčka na dejiny, kultúru a archeológiu Grécka v klasickom a helenistickom období. Pracuje v Národním muzeu v Prahe a prednáša na univerzitách v Prahe, Brne a Trnave. Podieľala sa na príprave početných výstav a katalógov (napr. na rozsiahlom súbore antických váz Corpus Vasorum Antiquorum, na katalógu Etruskové). Je autorkou viacerých štúdií a článkov z archeológie starovekého Grécka a Ríma. Na Katedre klasickej archeológie v Trnave prednáša Úvod do štúdia klasickej archeológie, Antické Grécko, Starovekú Itáliu. Vedie prosemináre a semináre.

doc. PhDr. Klára Kuzmová, CSc.

Odborníčka na problematiku doby rímskej. Je zároveň spolupracovníčkou Archeologického ústavu SAV v Nitre. Podieľala sa na monografii Terra Sigillata v barbariku. Nálezy z germánskych sídlisk a pohrebísk na území Slovenska (s P. Rothom, Nitra 1988). Spracovala aj zbierky terry sigillaty v Podunajskom múzeu v Komárne (vyšlo vo forme katalógu v Komárne 1992). Už niekoľko rokov sa podieľa na vedení archeologického výskumu rímskeho kastela v Iži pri Komárne (s PhDr. Jánom Rajtárom, CSc.). V Trnave prednáša Archeológiu rímskych provincií a Terénnu teóriu a prax.

Mgr. Pavol Hnila

Absolvent Filozofickej fakulty UK v Bratislave. Vyštudoval archeológiu a históriu. Vo svojej odbornej činnosti sa zameriava na archeológiu východného Stredomoria, Anatólie a Blízkeho východu v neskorej dobe bronzovej. Je autorom niekoľkých odborných článkov a štúdií zameraných na uvedenú problematiku. Zaoberá sa tiež využitím informačných technológií v archeológii.

Mgr. Juraj Žembera

Absolvent Filozofickej fakulty UK v Bratislave. Vyštudoval odbory filozofia, história a veda o výtvarnom umení. Jeho vedeckovýskumná i pedagogická činnosť je zameraná predovšetkým na civilizáciu Etruskov a antickú ikonografiu. K daným témam publikoval niekoľko odborných článkov.© 1997-2019 Katedra klasickej archeológie, design & programovanie : Michal Ruš